Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

More 2 - Grammar Practice Units 5 and 6 (Keys)

Unit 5
Grammar Practice
1
1 We’re going to travel to London in June.
2 I think the weather’s going to change.
3 I’m going to buy a camera.
4 You’re going to have a great holiday.
5 (Tomorrow,) We’re going to have a test
(tomorrow) at school (tomorrow).
6 (Later,) I’m going to go on a bus tour (later).
2
1 am/’m going to meet 5 is going to spend
2 are going to go 6 are going to join
3 is going to buy 7 are going to live
4 are going to study 8 are going to watch
3
1 You aren’t going to enjoy learning how to
snowboard.
2 It isn’t going to be very hot in Alaska.
3 I’m not going to spend all my money on clothes.
4 The teacher isn’t going to be pleased with my
marks.
5 I’m not going to tidy my bedroom now.
6 Mum and Dad aren’t going to travel to America.
4
1 Are you going to visit your relatives in Australia?
Yes, I am.
2 Are they going to move to a new house soon?
No, they aren’t.
3 Is Mum going to be angry about the mess in the
kitchen?
No, she isn’t.
5 Are you going to help your mum with the
cleaning?
No, I’m not.
5
1 have to 4 don’t have to
2 has to 5 doesn’t have to
3 have to 6 have to
6
1 I have to make my bed every morning.
2 Students have to learn rules about grammar.
3 They don’t have to be home by nine o’clock.
4 You have to show your passport at the airport.
5 I don’t have to go to work today.
6 Alex and Joe don’t have to get up early at the
weekend.

Unit 6
Grammar Practice
1 1 You must study harder.
2 I must be home by eleven o’clock.
3 We must take our projects to school tomorrow.
4 You mustn’t talk to your friend in the lesson.
5 He must pay for his own drink.
6 Everyone must help with the housework.
2 1 e 2 c 3 f 4 b 5 a 6 d
3 1 I must do two hours of homework every evening.
2 You mustn’t tell lies to your parents.
3 We must study for our exam.
4 You mustn’t watch a lot of TV.
5 Passengers mustn’t lose (their) tickets.
6 You must stop talking in class.
4 1 slowly 5 well 9 quietly
2 beautifully 6 angrily 10 badly
3 fast 7 tiredly
4 quickly 8 carefully
5 1 quietly 3 beautifully/well 5 fast
2 carefully 4 well/carefully 6 angrily
6 1 quickly 4 hungrily 7 well
2 carefully 5 slowly 8 nicely
3 badly 6 quickly
7 Student’s answers

Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Junior A Homework, 20 June 2017

Εργασία για το σπίτι:
 • Ανάγνωση:  Ασκ. Α, σελ. 86
 • Companion:  Ασκήσεις σελ 24-25

Junior B - 20th June 2017

Στην τάξη έγινε:  Unit 11, Lesson 1 (σελ. 92-93)
Homework: -

Επανάληψη να γίνει:  Unit 10 (Lesson 1, Lesson 2 and Lesson 3). 

B-3 Classwork and Homework (Iphigeneia's class)

Classwork:  Unit 11; pp. 108-109 & Workbook: Ex.3, p.76 and Ex. 7, p.77
Homework:  Workbook; Ex. 1, 2 and 6, pages 75-76
 
FINAL TEST:  Unit 11 - Thursday, 22nd June (6-7 pm)

Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

C-1 Class Homework

Homework:  Essay, p.105
                       Text + Comprehension on p. 110

Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

Junior A Homework

Εργασία για το σπίτι:
 • Ασκ. D, σελ. 85
 • Activity Book:  σελ. 61 / Ασκ. Α, σελ. 84

Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Junior A Homework (13 / 6 / 2017)

Εργασία για το σπίτι:
 • Ασκ. D, σελ.83 (Pupil's Book)
 • Σελ. 82(ανάγνωση)
 • Activity Book, Σελ.62

Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

What to study for the Final Test (C Class - Monday / Friday 4-6 p.m.)


What to study for your Final Test - 

C Class (Monday / Friday 4-6 p.m.)


 • Unit 9 (Conditionals)
 • Unit 10 ( Wishes / Reflexive pronouns)
 • Unit 11 (Reported Speech)
 • Vocabulary (Units 9 and 10)

Junior A Homework (8th June 2017)

Εργασία για το σπίτι:
 • Ανάγνωση:  Σελ. 80
 • Activity Book:  Ασκ. Ε, σελ. 59 και σελ. 60

Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Junior A Homework (6th June 2017)

Eργασία για το σπίτι:

 • Μελετώ τον χρόνο Present Continuous (Ασκ. C, σελ. 79 και Ασκ. Β, σελ. 81)
 • Companion:  Mαθαίνω το λεξιλόγιο της Ενότητας 7 (Unit 7, σελ. 29-30) - Lesson 3
 • Activity Book:  Ασκ. C, σελ. 59

B-3 Classwork and Homework (Iphigeneia's class)

Classwork:  Unit 11; pp. 104-105
Homework:  Student's Book; Ex. 5, p.105
                       Workbook; Ex. 1 and 2, p.74

Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

B-2 Grammar Class (1 June 2017)

Homework:
 • Writing Project, Ex. 1, p.26
 • Conjugate (=να κληθούν) "listen" and "build" in the Present Simple, Present Continuous, Past Simple and Past Continuous.

Junior A Homework (1 June 2017)

Εργασία για το σπίτι:
 • Ασκ. F, σελ.77 (προφορικά)
 • Σελ. 78 (ανάγνωση)
 • Activity Book, Σελ. 58

D-1 Homework (1 June 2017)

 • From:  Review 5, p.114 to Comprehension p.118 (Classwork)
          Homework:
 • Companion:  6.107-6.128 (pp.63-64)
 • Workbook:  Vocabulary Ex. B, p.90 / p. 91 / Vocabulary p.92 & Model Writing Task, p.92