Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017

A-1 Classwork

Classwork
p. 32 and p.33 (ex. 1/3/4/6 and 8)
No Homework

The Christmas Party is on Friday at 5 pm!

Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017

Grammar Classwork
Checked Ex. 2 and 3, p. 15
Also did, Ex. 4 p.16, Ex. 6+7, p.17

Grammar Homework
Ex. 5, p.17

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

A-1 Classwork and Homework (Wednesday 13th December)

Classwork
Spelling
Grammar Exercises and page 14 (up to Ex. 1 page 15)

Homework
Study: there is / there are
Exercises 2 and 3, page 15Get well soon Myrto! 😊

Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017

Happy Trails 2-Classwork and Homework

Classwork
Did spelling and reading, pp.18-19 (up to Ex. D) and two exercises from the Activity book.

Homework
Activity book: Ex. E + Spelling 4 words (up to "orange"), p.13

Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017

Happy Trails B - Classwork and Homework

Classwork
Did Reading, dates, "I'm not" and page 18 (Vocabulary and Reading)
Homework
Companion:  Spelling (1-5), page 5
Copy:  Pupil's book, Ex. C p. 19 (4 lines
Activity Book: page 12
Reading (Pupil's book): page 18

Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

A-1 Classwork and Homework (Wednesday 18th October)

Classwork (18/10/17)
Did page 20 (not the Listening) and pages 21 and 22
Explained about the U.K. (the map) - not the texts.

Homework (18/10/17)
Ex.4b, page 21 in a notebook
Reading:  page 22

Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017

Happy Trails B-Classwork and Homework

Classwork
Did reading
Pupil's book:  pages 16-17 (up to Ex. E)
Activity book:  Ex. C, page 10

Homework
Activity book:  Ex. A, B on page 10
Pupil's book:  Reading, page 16
Copy + study Ex. C, page 17 (in the Pupil's book)

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

Classwork / Homework Junior B

Classwork
Revised page 14 and the Reading
Finished page 15
Started page 16 one Activity Book exercise

Homework
Reading page 16 (4 words)
Copy:  Paragraph 1, page 16
Companion:  Ex. A, page 13 and Ex. B, page 14


Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017

Happy Trails 2 - Classwork and Homework for 10th October Lesson

Classwork
Irregular Plural Nouns (orally)
Completed page 99, (Blue book)
Activity book (blue), Ex. C and D, page 75

Homework
Revise "I'm" and Reading page 14.
Activity book (Green) Ex. E, page 9
Copy:  "man" to "feet", page 99 (blue Pupil's book)

Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017

Happy Trails 2 - Classwork and Homework (2/10 and 5/10)

2/10/17
 • Did "Reading", "numbers" and "How are you?"
 • Revision of Plurals (nouns)
 • Pupil's book pages 10-11
 • Companion - Ex. A, p.8 
Homework:  Reading, p. 10 and
                     Activity Book (Ex. B, p.6 and Ex. A, p.7)
5/10/17

 • Did Reading and studied Irregular Plural, p. 99 
 • Did Ex. J, p.8 and pages 14 and 15 Ex. B (nearly) 
Homework:  Reading, p.14 (Pupil's Book)
                     Activity Book, A and B, p. 8
                     Learn by heart "I'm" and Irregular nouns

Περαστικά Κωνσταντίνε! 😀😀😀

Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2017

Καλό Μήνα! Καλή Σχολική Χρονιά σε όλους!

Οι εγγραφές για το φετινό σχολικό έτος άρχισαν σήμερα.  

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου μαζί με τα σχολεία.

Ώρες Εγγραφών

Δευτέρα έως Παρασκευή (10 το πρωί με 1 το μεσημέρι) και (6 με 9 το βράδυ)

και 

Σάββατο (10 το πρωί με 1 το μεσημέρι).

Επικοινωνία
 

 

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

More 2 - Grammar Practice Units 5 and 6 (Keys)

Unit 5
Grammar Practice
1
1 We’re going to travel to London in June.
2 I think the weather’s going to change.
3 I’m going to buy a camera.
4 You’re going to have a great holiday.
5 (Tomorrow,) We’re going to have a test
(tomorrow) at school (tomorrow).
6 (Later,) I’m going to go on a bus tour (later).
2
1 am/’m going to meet 5 is going to spend
2 are going to go 6 are going to join
3 is going to buy 7 are going to live
4 are going to study 8 are going to watch
3
1 You aren’t going to enjoy learning how to
snowboard.
2 It isn’t going to be very hot in Alaska.
3 I’m not going to spend all my money on clothes.
4 The teacher isn’t going to be pleased with my
marks.
5 I’m not going to tidy my bedroom now.
6 Mum and Dad aren’t going to travel to America.
4
1 Are you going to visit your relatives in Australia?
Yes, I am.
2 Are they going to move to a new house soon?
No, they aren’t.
3 Is Mum going to be angry about the mess in the
kitchen?
No, she isn’t.
5 Are you going to help your mum with the
cleaning?
No, I’m not.
5
1 have to 4 don’t have to
2 has to 5 doesn’t have to
3 have to 6 have to
6
1 I have to make my bed every morning.
2 Students have to learn rules about grammar.
3 They don’t have to be home by nine o’clock.
4 You have to show your passport at the airport.
5 I don’t have to go to work today.
6 Alex and Joe don’t have to get up early at the
weekend.

Unit 6
Grammar Practice
1 1 You must study harder.
2 I must be home by eleven o’clock.
3 We must take our projects to school tomorrow.
4 You mustn’t talk to your friend in the lesson.
5 He must pay for his own drink.
6 Everyone must help with the housework.
2 1 e 2 c 3 f 4 b 5 a 6 d
3 1 I must do two hours of homework every evening.
2 You mustn’t tell lies to your parents.
3 We must study for our exam.
4 You mustn’t watch a lot of TV.
5 Passengers mustn’t lose (their) tickets.
6 You must stop talking in class.
4 1 slowly 5 well 9 quietly
2 beautifully 6 angrily 10 badly
3 fast 7 tiredly
4 quickly 8 carefully
5 1 quietly 3 beautifully/well 5 fast
2 carefully 4 well/carefully 6 angrily
6 1 quickly 4 hungrily 7 well
2 carefully 5 slowly 8 nicely
3 badly 6 quickly
7 Student’s answers

Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Junior A Homework, 20 June 2017

Εργασία για το σπίτι:
 • Ανάγνωση:  Ασκ. Α, σελ. 86
 • Companion:  Ασκήσεις σελ 24-25

Junior B - 20th June 2017

Στην τάξη έγινε:  Unit 11, Lesson 1 (σελ. 92-93)
Homework: -

Επανάληψη να γίνει:  Unit 10 (Lesson 1, Lesson 2 and Lesson 3). 

B-3 Classwork and Homework (Iphigeneia's class)

Classwork:  Unit 11; pp. 108-109 & Workbook: Ex.3, p.76 and Ex. 7, p.77
Homework:  Workbook; Ex. 1, 2 and 6, pages 75-76
 
FINAL TEST:  Unit 11 - Thursday, 22nd June (6-7 pm)

Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

C-1 Class Homework

Homework:  Essay, p.105
                       Text + Comprehension on p. 110

Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

Junior A Homework

Εργασία για το σπίτι:
 • Ασκ. D, σελ. 85
 • Activity Book:  σελ. 61 / Ασκ. Α, σελ. 84

Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Junior A Homework (13 / 6 / 2017)

Εργασία για το σπίτι:
 • Ασκ. D, σελ.83 (Pupil's Book)
 • Σελ. 82(ανάγνωση)
 • Activity Book, Σελ.62

Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

What to study for the Final Test (C Class - Monday / Friday 4-6 p.m.)


What to study for your Final Test - 

C Class (Monday / Friday 4-6 p.m.)


 • Unit 9 (Conditionals)
 • Unit 10 ( Wishes / Reflexive pronouns)
 • Unit 11 (Reported Speech)
 • Vocabulary (Units 9 and 10)

Junior A Homework (8th June 2017)

Εργασία για το σπίτι:
 • Ανάγνωση:  Σελ. 80
 • Activity Book:  Ασκ. Ε, σελ. 59 και σελ. 60

Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Junior A Homework (6th June 2017)

Eργασία για το σπίτι:

 • Μελετώ τον χρόνο Present Continuous (Ασκ. C, σελ. 79 και Ασκ. Β, σελ. 81)
 • Companion:  Mαθαίνω το λεξιλόγιο της Ενότητας 7 (Unit 7, σελ. 29-30) - Lesson 3
 • Activity Book:  Ασκ. C, σελ. 59

B-3 Classwork and Homework (Iphigeneia's class)

Classwork:  Unit 11; pp. 104-105
Homework:  Student's Book; Ex. 5, p.105
                       Workbook; Ex. 1 and 2, p.74

Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

B-2 Grammar Class (1 June 2017)

Homework:
 • Writing Project, Ex. 1, p.26
 • Conjugate (=να κληθούν) "listen" and "build" in the Present Simple, Present Continuous, Past Simple and Past Continuous.

Junior A Homework (1 June 2017)

Εργασία για το σπίτι:
 • Ασκ. F, σελ.77 (προφορικά)
 • Σελ. 78 (ανάγνωση)
 • Activity Book, Σελ. 58

D-1 Homework (1 June 2017)

 • From:  Review 5, p.114 to Comprehension p.118 (Classwork)
          Homework:
 • Companion:  6.107-6.128 (pp.63-64)
 • Workbook:  Vocabulary Ex. B, p.90 / p. 91 / Vocabulary p.92 & Model Writing Task, p.92

Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

Junior A Homework (30 May 2017)

Εργασία για το σπίτι:
 • Μελετώ "Can I?", σελ. 77 (Pupil's Book)
 • Activity Book:  Ασκ. C, σελ.57
 • Activity Book:  Ασκ. E, σελ.55

Σάββατο, 27 Μαΐου 2017

Irregular Verb List (Full)

The list of irregular verbs can be practised on Quizlet.  Just click the link below:

Click here for Irregular Verbs  !!!

Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

Junior A Homework (25 May 2017)

Εργασία για το σπίτι:
 • Ασκ. F, σελ. 61 (Pupil's Book)
 • Ανάγνωση, σελ. 62
 • Activity Book:  σελ. 46

Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

Junior A Homework (23 May 2016)

Εργασία για το σπίτι:
 • Pupil's Book:  Ασκ. A, σελ. 71 - Ασκ. Β, σελ. 71 (ανάγνωση)
 • Pupil's Book:  Σελ. 74, (ανάγνωση)
 • Activity Book:  Ασκ. C, σελ. 52 - Ασκ. E, σελ. 53

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Junior A Homework (18 May 2017)

Εργασία για το σπίτι:   
 • Pupil's Book:  Ασκ. Α, σελ. 71
 • Pupil's Book:  Ανάγνωση Ασκ. B, σελ. 71 και η σελίδα 74.
 • Activity Book:  Ασκ. C, σελ. 52 και
  Ασκ. Ε, σελ. 53

Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Junior A Homework (16 May 2017)

Εργασία για το σπίτι:  
 • Μαθαίνω ('my', 'your', κτλ., άσκηση C, σελ. 67)
 • Ασκήσεις D και F, σελ. 69
 • Activity Book:  Ασκ. D, σελ. 51

Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Junior A Homework (Monday, 9 May 2017)

Εργασία για το σπίτι: 
 • Μελετάω το ( 's), σελ. 65
 • Άσκ. Β, σελ. 65 
 • Ανάγνωση (Ε, σελ. 65)
 • Activity Book:  C και D, σελ. 49

Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

Junior A (4 May 2017)

Εργασία για το σπίτι:
 • Ασκ. Β, σελ. 64
 • Ανάγνωση, σελ. 64
 • Επανάληψη:  "Have I got?"
 • Activity Book:  σελ. 48

Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

Junior A Homework (Tuesday 2 May 2017)

Εργασία για το σπίτι
 • Activity Book, σελ. 47
 • Μελετάω:  'Have I got?', σελ. 63 (Pupil's Book)

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

Junior A Homework

Εργασία για το σπίτι
 • Ασκ. F, σελ. 61 (αναγνωστικό)
 • Σελ. 62, (Ανάγνωση) - (Pupil's Book)
 •  Σελ. 46, (Activity Book)

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

Junior A Homework (25 April)

Εργασία για το σπίτι:
 • Λέξεις του μαθήματος 6, σελ. 62 (Αντιγραφή x 1)
 • Απ'έξω το ρήμα "I haven't got", σελ. 61

Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Junior A (6 April 2017)

Εργασία για το σπίτι
 • Ανάγνωση, σελ. 60
 • Μαθαίνω (απ'έξω):  "I haven't got", σελ. 61
 • Activity Book:  σελ. 44

Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

B-3 (5 April 2017)

Workbook Homework:
 • Ex. 1 p.19
 • Ex. 3a p.19
 • Ex. 6 p.21
 • Ex. 1  + Ex. 2 p.53 
 • Ex. 3 p.55

Junior A Homework (4 April 2017)

Εργασία για το σπίτι
 • Ανάγνωση, σελ. 126
 • Ασκ. Β, σελ. 126
 • Ασκ. D, σελ. 59 (όλες απο το Pupil's Book)
 

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

B-3 (Lessons of 28th and 30th March)

Classwork:
 • Unit 8; From Exercise 6, p.79 to Exercise 2, p.82
Homework:
 • Workbook:  Exercises 5-8, p. 55 / Ex. 1, p.56
 • Student's Book:  Check your Progress 4, Ex. 1-7, p.83
Vocabulary (spelling) from CLIL Sports Science, p.82:
 •  pectorals = θωρακικοί μύες
 • biceps = δικέφαλος
 • abs = κοιλιακοί μύες
 • quadriceps = τετρακέφαλος
 • triceps = τρικέφαλος
 • erector spinae = ορθωτήρας μύς (της μέσης)
 • gluteus maximus = γλουτιαίος μύς
 • calves = μύς της γάμπας
 •  hamstrings = ιγνιακός τένοντας
 • bend = λυγίζω
 • elbow = αγκώνας
 •  lower = χαμηλώνω
 • starting position = αρχική θέση
 • stretch = τεντώνω
 • the crunch = κοιλιακός (κοιλιακοί)
 • calf stretch = έκταση της γάμπας
 • push-ups = κάμψεις (πούς-απ) 
 

Junior A Homework (30 March 2017)

Εργασία για το σπίτι:
 • Activity Book, page 40
 • Reading (=Ανάγνωση), page 58
 • Study (=Μελετώ) "I have got" + πληθυντικός, page 59

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

Junior B Homework (28 March)

Στην τάξη:  
 • Unit 7 Lesson 3, pages 66-67
 Εργασία για το σπίτι:
 • Pupil's Book:  F.  Draw and Write, p. 67 (Ζωγραφίζω και γράφω τι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω - όπως η άσκηση "E. Say, p.67")
 • Activity Book:  A, B p. 52 / C p.53 
 • Companion:  4.47-4.56
Περαστικά σου Μυρτώ!

Junior A Homework (Tuesday 28 March)

Εργασία για το σπίτι:
 • Μαθαίνω:  "I've got", σελ. 57
 • Αντιγραφή και Ανάγνωση:  Λέξεις απο σελ. 58 (βιβλίο μαθητή)

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Junior A Homework (23rd March Lesson)

Εργασία για το σπίτι: 
 • Say it - σελ. 55 (προφορικά-απ'έξω)
 • I have got (απ'έξω)
 • Companion:  Ασκ. Α, σελ. 18 και Ασκ. Β, σελ. 19

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

Junior A Homework (21 March Lesson)

Εργασία για το σπίτι:  
 • Αντιγραφή:  Vocabulary (=λεξιλόγιο)
  , p.56
 • Ανάγνωση:  Reading, p.56

Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

Junior A (16th March Lesson)

Εργασία για το σπίτι: 
 • Companion:  Unit 4 - Exercise A, page 21 and page 22

D-1 (Friday 17th March Lesson)

Homework:  
 • Workbook:  pages 58-59
 • Spelling:  Student's Book - Exercise A, p.75

Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

Junior A Homework (Tuesday 14th March Lesson)

Εργασία για το σπίτι:
 • Pupil's Book:  Ανάγνωση, σελ. 54 + Αντιγραφή: Ασκ. Β, σελ. 54 

Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

Junior B Homework (Friday 10th March Lesson)

Classwork:
 • Σελίδες:  58-59
 • Κατασκευή σελ. 59
Homework:
 • Επανάληψη Units 4, 5 και 6 για το Unit Test 4-6 (Διάβασμα των τριών ενοτήτων, του λεξιλογίου και των ασκήσεων απο το Activity Book - Ενότητες 4, 5 και 6)

   

D-1 Homework (10th March Lesson)

Classwork:  
 • pages 67-68 (Up to the Grammar - completed)
Homework:
 • Workbook:  pages 56-57 

Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

Junior A Homework (9th March - Thurdsay's Lesson)

Εργασία για το σπίτι:  
 • Activity Book:  page 37
 • Pupil's Book:  Μελετάμε την σελ. 53 - Άσκηση C